San Jose Creek Cleanup

10/23 邀請您一起走出戶外,舒展筋骨,彎腰健走!
增進親子互動,全家大小動員淨灘 百次心動不如一次行動!!


San Jose Creek Cleanup

時間: 10/23/2022 (星期日) 9:00AM -12:00 PM
地點: 800 Tully Rd, San Jose, CA 95121
報名: 報名連結